Eesti Reisibussid

Tegutses 2010 - 2021

Print Friendly, PDF & Email

Eesti Reisibussid MTÜ on teinud kärped Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri ainult juhuveo (sõitjateveo) kohta käivalt. Üldeeskirjaga saate tutvuda riigiteatajas

 

1 PEATÜKK ÜLDSÄTTED: §2.2. Sõitjatevedu on lubatud korraldada liiniveo, juhuveo või taksoveo korras. Arvustus: Bussifirmad kes osutavad juhuveo korras teenust, saavad arvetele märkida teenuse nimetusena SÕITJATEVEDU.

§2.3. Sõitjatevedu on lubatud korraldada ainult tegevusloa alusel. Arvustus: Teile on ERAA poolt väljastatud tegevusluba rahvusvahelise sõitjateveo või sõitjateveo tegevuseks, seega ei saa olla teenus transport, bussivedu, bussi transport vms.

§2.9.Ühissõidukina kasutatava sõiduki välisküljel peab olema vedaja nimi või teenindusmärk. Vedaja nime teksti tähe kõrgus peab olema vähemalt 4 cm ja teenindusmärk peab olema minimaalmõõtmetega vähemalt 20 × 20 cm. Lisaks peab liiniveol olema nähtaval kohal liini number ja liini nimetus, mida tähistava teksti tähe kõrgus peab olema vähemalt 3 cm. Arvustus: Seega ei tohi bussidel olla kõrvalisi ja eksitavaid firmanimesid - sammuti pole nime puudumine lubatud! Klient peab teadma, kelle bussiga ta sõidab.

§2.10.2 juhuvedu korraldatakse riigisisese ja rahvusvahelise veo korras ja see peab vastama käesoleva määruse 3. peatükis toodud nõuetele ja rahvusvaheline juhuvedu ka Eesti Vabariigi välislepingus sätestatud nõuetele;

§6. Ühissõidukijuhi õigused ja kohustused

§6.1.3. Ühissõidukijuht on kohustatud sõidukis mitte suitsetama! §6.1.4. tagama, et bussi audio- ja videoseadmete helitugevus ei häiri sõitjaid §6.1.5. olema korrektselt riietatud ja käituma viisakalt §6.1.6. abistama sõitjaid pagasi paigutamisel pagasiruumi ...

§7. Sõitja õigused ja kohustused §7.1.1. Sõitjal on õigus saada teenus tasutud ulatuses. §7.3.1. Sõitja peab tagama enda ja temaga kaasasoleva lapse, samuti lapsevankris või -kärus oleva lapse ohutu sõidu §7.4.1. Sõitjal on keelatud sõita sõidukis joobes, määrdunud riietes, suitsetada või häirida kaasõsitjaid. §7.4.2. avada või sulgeda aknaid ja luuke ilma sõidukijuhi loata §7.4.3. takistada uste avanemist ja sulgumist, piirata sõidukijuhi vaatevälja; §7.4.4. häirida sõidukijuhti ning takistada kontrolli õigusega ametiisiku tööd; §7.4.5. lõhkuda, risustada ja määrida ühissõidukit ja selle sisustust; §7.4.6. seada ohtu kaassõitjaid, viibida sõidukis rulluiskudel, rulal vms;

§8. Sõidu eest tasumine §8.16. Sõidu katkemisel ühissõiduki rikke korral või vedajast oleneval põhjusel kehtib sellele ostetud sõiduõigus sihtpunkti jõudmiseks sama liini teistes ühissõidukites. Sõidu katkestanud vedaja tasub sõitja sihtpunkti toimetanud vedaja nõudmisel mõistlikku tasu vedaja poolt teenindamata liini osa eest. Arvustus: Juhuveo teenust osutav